ZALOŽENÍ  DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO  SBORU

  

Stručná historie Sboru dobrovolných hasičů Nasavrky

 

V době nedostatečného protipožárního zařízení vznikly v Nasavrkách dva velké požáry. O prvním ohni z roku 1740 se nedochovalo mnoho zpráv. Tehdy vyhořela dolní část obce. Oheň prý vznikl od blesku, který zapálil věž kostela krytou šindelem. Tehdy také vyhořelo druhé poschodí zámku.

Při druhém požáru, který vznikl o posvícení 16. října 1820, vyhořelo 20 domů a 10 stodol. Příčinou byla neopatrnost hospodyně smažící koblihy. Velkou roli sehrál silný vítr.

Snaha zabránit podobným případům vedla správu obce k založení hasičského sboru. Duší tohoto snažení byl okresní tajemník a starosta obce Karel Trpkoš, jeho spolupracovníkem účetní okresní hospodářské záložny František Švadlenka z Ochoze. Už v roce 1884 byla provedena sbírka ve prospěch nového spolku. Sám kníže Auersperg věnoval 100 zlatých. Obnos 379 zlatých byl slušný základ. V roce 1886 poukázal darem 60 zlatých císař František Josef. Vysoké místodržitelství v Praze schválilo spolkové stanovy a výměrem ze dne 23. února 1885 povolilo založit Sbor dobrovolných hasičů v Nasavrkách.

První hasičskou výbavu zakoupila obec, a to dvoukolovou stříkačku od firmy Smekal za 400 zlatých a přední část za 57 zlatých pořídili hasiči už sami. Hasiče cvičil cvičitel chrudimského sboru Vincenc Vocílka.

            Při počátečním nadšení se překonávaly i finanční nesnáze. Byly pořízeny stejnokroje a hadice. I hasičskou zbrojnici, postavenou v roce 1890 ve východní části náměstí, zaplatili ze své pokladny.   Finanční problémy překonávali hasiči za pomoci zisku z akcí: ochotnické divadlo, plesy, letní koncerty, společné výlety – jejich činnost byla všestranná. Výjezdy k požárům do okolí byly tehdy spojeny s obtížemi. Majitelé koní neochotně půjčovali spřežení, došlo i ke dlouhému sporu v případě požáru v Seči.

            V roce 1905 (20. výročí) byla založena hasičská župa nasavrcká s číslem 128. Sdružovala 33 sborů s 676 členy. Prvním jednatelem byl zvolen František Vaško. V zápisu v inventární knize z roku 1926 je poprvé záznam o hasičské standardě – praporu.

            Za I. světové války byla činnost sboru značně omezena. Rozeběhla se až po roce 1918 a vyvrcholila sjezdem nasavrcké župy v Nasavrkách 23.7.1922.

            Krátce poté doporučila Zemská hasičská jednota všem sborům založit samaritánské oddíly. V roce 1926 proběhl první samaritánský kurz a poté další. Vedl je MUDr. František Línek. V meziválečném období byly zakládány civilní protiletecké obrany. Samaritánské oddíly se staly jejich součástí, později tuto činnost převzal Červený kříž.

            V roce 1928 pořídila obec první motorovou stříkačku s potřebným množstvím hadic, dopravována byla dodávkovým autem pana Solničky, později sanitním vozem, který byl zakoupen.           

Po celou okupaci za II. světové války bylo upuštěno  od veřejných akcí, ale hasičská školení teoretická i praktická k obsluze stříkačky však pokračovala. V roce 1939 došlo i na reorganizaci hasičstva a k zániku žup, nově byly zřízeny okresní hasičské jednoty.

            Další reorganizace hasičstva proběhla v roce 1950, kdy vznikly okrsky. V roce 1951 vládním opatřením péče o ochranu celostátního majetku přechází sbor na Československý svaz požární ochrany a hasiči se stávají místními jednotkami ČSPO.

            Pro sbor významný je rok 1976, kdy nastupuje nová silná generace a mění se i vedení sboru. Jako starosta je zvolen Jaroslav Pecina a ve funkci setrvá 32 let. Nastává období, kdy snad v obci není jediná „Akce Z“, které by se hasiči neúčastnili nebo nebyli garanty. Nejvýznamnější z akcí Z však byla práce na přestavbě hasičské zbrojnice. Pro potřeby sboru byla využívána jedna část autobusových garáží. Nyní hasiči adaptovali celý objekt. V roce 1985 byla zahájena první etapa a dokončena byla roku následujícího – 1986. V roce 1991 byla zahájena druhá etapa přestavby, ukončena byla v roce 1992 a 6.11. téhož roku slavnostně otevřena.

 

            Materiální vybavení se během let obnovovalo a modernizovalo. O sanitním voze již zmínka byla. Prvním nákladním automobilem byla Praga RN získaná roku 1951. V roce 1976 přibyl Robur, který byl svépomocí upraven pro účely požární ochrany. Poté, co oba vozy dosloužily, dostal sbor v roce 1983 dopravní automobil Avia A30 se stříkačkou PS12. V roce 1990 bylo rozhodnuto o přidělení požární cisterny z Hlinska. Jednalo se o CAS 25 Škoda 706 RTHP. Přínosem bylo získání požární cisterny CAS 32 Tatra T138. Obě cisterny dosloužily v roce 2008 a byly prodány jiným sborům, Avia je prodána v roce 2009.

V roce 2007 převzala obec od hasičského záchranného sboru Chrudim požární cisternu CAS 24 Liaz L101, která slouží jako vozidlo prvního výjezdu. V roce 2008 přibyla další požární cisterna CAS 32 Tatra T148. V roce 2009 se díky dotaci Krajského úřadu Pardubice podařilo pořídit dopravní automobil VW Transporter 4x4. Tato technika slouží dodnes.

28.5.2010 převzal sbor u příležitosti 125. výročí svého vzniku z rukou Bohuslava Šulce, velitele požární stanice HZS Seč a člena Ústřední odborné rady velitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, „Čestný prapor SH ČMS“.

            V současné době má sbor 43 členů, z toho 29 mužů a 14 žen. V jednotce sboru dobrovolných hasičů působí 21 členů. Sbor má také 16 dětí v kroužku mladých hasičů.